KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PHU Fiałkowski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Poznańska 20B,
65-137 Zielona Góra, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Właściciel -Waldemar Fiałkowski.

2.Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod adresem:

a) PHU Fiałkowski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra;

b) e-mail:info@fialkowski.pl

c) telefonicznie: 68/324-28-33

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem:

a) PHU Fiałkowski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Poznańskiej 20B,65-137 Zielona Góra;

b) e-mail:IOD@fialkowski.pl

4. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników PHU Fiałkowski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Poznańskiej 20B,65-137 Zielona Góra, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5.Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym
w PHU Fiałkowski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze. Podanie innych danych jest dobrowolne.

6.Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. doradztwo w zakresie rekrutacji oraz podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

7.Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane:

a) w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego;

b) w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

8.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych (gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PHU Fiałkowski Spółka jawna z siedzibą w Zielonej Górze.

9.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

10.Dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego /organizacji międzynarodowej.

11.Administrator danych nie będzie stosował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.